Školski kalendar za školsku 2022/2023. godinu od
Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.